Právní služby

Advokátní kancelář ZAK Legal poskytuje komplexní služby napříč celým spektrem právních odvětví, s ohledem na praktické zkušenosti (REFERENCE) a zájmy společníků se však specializuje při poskytování právních služeb zejména na následující oblasti:

  • právo obchodních společností, fúze a akvizice
  • vymáhání a správa pohledávek
  • litigace
  • likvidace a insolvenční řízení
  • cenné papíry, směnky
  • zadávání veřejných zakázek
  • stavebnictví a nemovitosti
  • bankovnictví
  • zdravotní péče a farmaceutický průmysl

Advokáti advokátní kanceláře ZAK Legal mají rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů v řízeních před správními orgány a soudy, včetně Ústavního soudu, jakož i s obhajobou klientů v trestním řízení.

Pro pohodlí svých klientů poskytuje advokátní kancelář ZAK Legal rovněž řadu doplňkových služeb, zejména provádí advokátní úschovy, elektronické konverze dokumentů a ověřování pravosti podpisu.

Advokátní kancelář ZAK Legal je schopna poskytovat právní služby ve výše uvedených oblastech také v anglickém jazyce.

 

REFERENCE

Právní služby poskytované společnostem

Dlouhodobá spolupráce

Od roku 2004 dosud poskytujeme komplexní právní poradenství významnému českému výrobci a exportérovi zemědělské techniky, zahrnující veškeré právní aspekty fungování úspěšného podniku. V rámci dlouhodobé spolupráce se naše advokátní kancelář podílela mimo jiné na tuzemské i mezinárodní obchodní kontraktaci, zejména se týkající distribuce výrobků, ochrana obchodního tajemství, know-how a práv duševního vlastnictví, zastupování v řízeních před českými soudy, rozhodčími soudy i správními orgány,  supervize zahraničních zástupců v soudních a správních řízeních vedených v zahraničí, úpravy právních vztahů k nemovitostem včetně řešení restitučních otázek, řešení doznívajících otázek privatizace, korporátní a pracovněprávní agendě, dohledu nad dodržováním požadavků stanovených právními předpisy, včetně evropského práva (compliance).

V letech 2008 – 2012 se naše advokátní kancelář podílela na poskytování právního poradenství významné zahraniční bankovní instituci v oblasti due dilligence a zajištění pohledávek z úvěrů v řádech miliard korun českých.

Od roku 2007 naše advokátní kancelář realizovala projekt likvidace investiční společnosti, kdy mimo jiné převzala sporovou agendu zahrnující více než 50 soudních a arbitrážních řízení, zaštiťovala zpeněžování majetku (včetně nemovitostí a technologických celků v zahraničí) a vymáhání pohledávek v celkové hodnotě dosahující řádově miliard korun českých, přičemž komplexně spravovala rovněž korporátní a pracovněprávní agendu, včetně korporátních soudních sporů, snížení základního kapitálu.

Od roku 2006 spolupráce s významnými zahraničními energetickým společnostmi při jejich vstupu na český trh, zajištění licence k obchodování s elektřinou na českém trhu, včetně zakládání organizačních složek na území České republiky a kontinuálního právního servisu.

Projektové vedení desítek soudních sporů souvisejících s prodejem podniku výrobce ložisek v konkurzu, včetně daňových i jiných sporů o plnění dosahující řádově stovek milionů korun českých, sporů o ochranné známky, nekalosoutěžních sporů a ochrany investic (od roku 2006).

Projektová spolupráce

Strategické právní poradenství významnému zahraničnímu strojírenskému holdingu v souvislosti s právy k ochranným známkám, včetně zastupování přes soudy a Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (od roku 2012).

Poradenství českému výrobci letadel ve věci dodržování pravidel čerpání dotací z evropských fondů (2012).

Právní poradenství významné švýcarské technologické společnosti při jejím vstupu na český trh, a to od založení dceřinné společnosti přes compliance po poradenství v souvislosti s účasti na veřejných zakázkách (od roku 2012).

Zastupování významné zahraniční plynárenské společnosti v civilním sporu o žalobě a vzájemné žalobě o vrácení plnění v řádech stovek milionů korun českých (od roku 2011).

Právní služby poskytované státní správě a samosprávě 

Právní poradenství ústřednímu orgánu státní správy ČR v souvislosti s obchodní veřejnou soutěží, a to v celém jejím průběhu, od přípravy vyhlášení po soudní a správní přezkum (2011 – 2012).

Právní poradenství ústřednímu orgánu státní správy  ČR v souvislosti s veřejnou zakázkou v hodnotě dosahující řádově miliard korun českých v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS; od roku 2012).

Poskytování právního poradenství akciové společnosti vlastněné významnou obcí v souvislosti s rozsáhlým developerským projektem, včetně analýzy smluvní dokumentace, posouzení nároků a spolupráce při jejich vymáhání (2013).

Zpracování projektu rozdělení majetku ve spoluvlastnictví soukromého subjektu a vyššího územního samosprávného celku (2012).

Právní služby poskytované fyzickým osobám

Zastupování amerických investorů jako poškozených v trestním řízení ve věci trestného činu podvodu a zpronevěry částek přesahujících 2 mil. USD zahraničním podnikatelem operujícím z území České republiky (od roku 2005).

Paralelní zastupování ve správním řízení před SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv) a trestněprávní obhajoba českého lékaře v medializované kauze týkající se aplikace neregistrovaných léčiv (2005 – 2010).

Zastupování bývalého vrcholného ústavního činitele ČR v civilněprávním a trestněprávním řízení (v postavení poškozeného) v medializované kauze související s finančními půjčkami.

 

 (S ohledem na povinnosti mlčenlivosti advokáta nezveřejňujeme totožnost našich klientů.)

 

 

ZAK Legal,
advokáti, s.r.o.

Anny Letenské 34/7
Praha 2 – Vinohrady
PSČ 120 00

tel: +420 272 657 657
fax: +420 272 657 656

www.zaklegal.cz
info@zaklegal.cz

Vila Straka&Zak